Search for Open Educational Resources

This feature is currently under construction and thus might not work as expected


 • Outstanding Universal Value

  #ISBN goes here#

  license: Statement of Copyright and Restriction for full text.


 • Sozialräumliche Polarisierung. Raum, Macht und Staat.

  Series: SRE - Discussion Papers

  license: Adapt according to the license agreement. Always reference the original source and author.


 • Globalisierung und Peripherie

  Series: SRE - Discussion Papers

  license: Adapt according to the license agreement. Always reference the original source and author.


 • Frameworks for Global Information Technology Management

  The video lecture describes frameworks to organize globally distributed business, projects and processes. The main focus is the usage of the unified process as a blueprint for development processes.

  license: CC BY-NC-SA


 • Global Virtual Teams

  The video lecture discusses virtual teams and team management in globally distrbuted settings.

  license: CC BY-NC-SA


 • What is Social Media

  Social media is a phrase being tossed around a lot these days, but it can sometimes be difficult to answer the question of what is social media. If MySpace is a social media site, and Mag.nolia is a social media site, and Wikipedia is a social media site, then just what is social media? Is it social networking? Is it social bookmarking?

  license: unknown


 • TEL quality studies

  license: CC BY-NC-ND


 • OER SLIDES

  license: unknown


 • Knowledge Management for SMEs

  license: CC BY-NC-SA


 • Knowledge Management for SMEs

  license: CC BY-NC-SA


 • Knowledge Management for SMEs

  license: CC BY-NC-SA


 • KNOWLEDGE MANAGEMENT for SMEs

  license: CC BY-NC


 • Kansainvälinen tietämyksenhallinta

  license: CC BY-NC-SA


 • PRACTICA MATEMÁTICA FINANCIERA / WebConferencia: practica matematica financiera

  Repaso de exámenes (Vídeo comunidad educativa UNED)

  license: http://www.intecca.uned.es/avisoLegal.php


 • Risk Management for NGOs

  license: unknown


 • Zavarovalno pravo

  Gradivo predstavi zavarovalno pravo, odškodninsko pravo, temeljne značilnosti zavarovalne pogodbe ter varstvo konkurence in varstvo potrošnikov na zavarovalniškem področju.

  license: CC BY-NC-SA


 • Inflacijski otok

  Kakšna je razlika med deflacijo, cenovno stabilnostjo, visoko inflacijo in hiperinflacijo? Niste prepričani? Potem obiščite inflacijski otok.

  license: unknown


 • Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev

  Gradivo obravnava neposredno trženje in zadovoljstvo porabnikov. Predstavljene so različne oblike neposrednega trženja, na primer osebna prodaja, neposredna pošta, kataloško trženje, trženje po telefonu, trženje prek kioskov in e-trženje.

  license: CC BY-NC-SA


 • Knjigovodstvo

  Namen gradiva je predstaviti osnovne pojme knjigovodstva, ki je eno temeljnih področij računovodstva. Na dokaj preprost način boste spoznali kaj je poslovni sistem in kako deluje, kakšna je razlika med knjigovodstvom in računovodstvom, zakaj vodi samostojni podjetnik drugačno knjigovodstvo kot podjetje, kaj so stroški in kako vplivajo na poslovni izid podjetja, vpliv stroškov na oblikovanje cene izdelka, kaj je DDV in kdo ga plačuje ter zakaj, kako ustvariti dobiček in zakaj ima podjetje lahko tudi izgubo itd.

  license: CC BY-NC-SA


 • Poslovno računstvo

  Gradivo je učbenik in delovni zvezek hkrati. Med drugim boste spoznali procentni račun, razdelilni in sklepni račun, kalkulacijo lastne cene, ki jo izračuna proizvajalec, preden izdelek proda, razne kalkulacije od nabavne do maloprodajne vrednosti, kaj je marža in kaj trgovec z njo pokriva, kaj je DDV ipd.

  license: CC BY-NC-SA


 • Poslovanje logističnih podjetij

  Gradivo pomaga študentom naučiti se poslovnega razmišljanja, da ugotovijo kakšen je pomen poslovanja in v kakšnih pojavnih oblikah se danes odvija poslovanje, tako v logističnih kot nelogističnih podjetjih. Poudarek je predvsem na poslovanju logističnih podjetij, na logistični zasnovi poslovanja sistema in njegovih podsistemov, vse v smislu organiziranega poslovanja logističnega podjetja.

  license: unknown


 • Trženje

  Učbenik pokriva glavnino področja trženja, od kupcev, segmentiranja trga, oblikovanja cene, tržnega komuniciranja in informacijske podpore trženju do trženjskih raziskav.

  license: unknown


 • Nabava

  V pričujočem učbeniku so prikazani osnovne naloge in procese, ki potekajo v nabavi. Pri tem je pokazan tudi vpliv delovanja nabave na poslovno uspešnost podjetja in možnosti, kako je nabava sama pravzaprav lahko pobudnik sprememb v podjetju v smeri večje konkurenčnosti in izbire poslovne strategije za dolgoročni obstoj in uspešnost podjetja.

  license: unknown


 • Organizacija in menedžment podjetja

  Gradivo obravnava različne elemente organizacije in menedžmenta podjetja: osnove organizacije, poslovne funkcije, organizacijsko kulturo, klimo in poslovno etiko, ravnanje z zaposlenimi in vodenje, sistematiziranje, vrednotenje in nagrajevanje dela, projektni menedžment in poti do poslovne učinkovitosti.

  license: unknown


 • Poslovno komuniciranje

  V tem gradivu boste spoznali osnovne pojme s področja komuniciranja ter vrste in načine komuniciranja. Izvedeli boste, kaj je poslovno komuniciranje, spoznali njegove funkcije, namen, cilje in posebnosti, se seznanili, kako s komunikacijo vplivamo na druge. Videli boste različne komunikacijske modele in spoznali proces komuniciranja.

  license: unknown


 • Finančno računovodstvo

  Gradivo predstavi organizacijo delovnega procesa in izvajanje del v računovodstvu, strokovne standarde s področja računovodstva, vrste in posebnosti računovodskih izkazov, pravila vrednotenja premoženja in poročila poslovanja.

  license: unknown


 • Mednarodno poslovanje

  Namen gradiva je podati osnove, ki vam bodo omogočile proučiti tuje trge, oceniti in izbrati primerno obliko mednarodnega sodelovanja in jo realiziraii s čim manj zapleti in čim bolj varno.

  license: unknown


 • Obvladovanje projektov

  Gradivo celostno obravnava projektni menedžment, med drugim predstavi elemente projekta, projektni ciklus, projektno vodenje, projektno skupino, delo na projekti, načrt projekta, metode komunikacije pri projektu in praktične primere.

  license: unknown


 • Podjetništvo

  S pomočjo gradiva boste spoznali osnovne pojme in oblike podjetništva. Posebno poglavje je namenjeno podjetniku kot celostni osebi z zaželenimi osebnostnimi lastnostmi, znanji, izkušnjami in seveda motivacijo. Prvi korak do »postati podjetnik« je poslovna ideja, ki uresničuje zaznano poslovno priložnost na trgu. Kako zbirati in še pomembneje izbrati pravo idejo, je tema naslednjega poglavja. Ko ideja zažari in razjasni naše možgane, pa moramo seveda znati to idejo tudi uresničiti v realnem poslovnem življenju. Pristopiti moramo k načrtovanju novega podjema in izdelati poslovni načrt. Zakaj in kako do poslovnega načrta, pa je tema zadnjega poglavja. Teoretični del učbenika je popestren z iskanjem primerov iz podjetniškega življenja.

  license: unknown


 • Koncepti trženja

  Cilji gradiva so opredeliti pojem trženja, razlikovati trženjske koncepte, raziskati odnos med trženjem in drugimi poslovnimi funkcijami, razlikovati področja trženja, segmentirati trg, izbrati ciljno skupino kupcev in pojasniti strategije pokrivanja trga.

  license: CC BY-NC-SA


 • Management tehnologij

  license: unknown


 • Poslovno komuniciranje

  Učbenik obravnava osebnost človeka, osebnostne in zaznavne tipi, nato pa preide na komunikacijo na splošno in zaključi s poslovno komunikacijo (predvsem pisno).

  license: CC BY-NC-SA


 • Poslovna logistika

  Učbenik omogoča spoznavanje logističnega področja dela in reševanje logistične problematike v podjetjih.

  license: unknown


 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

  Učbenik se osredotoča predvsem na zagotavljanje kakovosti v tistih storitvah, ki jih običajno opravljajo ekonomisti. Dobršen del je posvečen tudi kakovosti izdelkov, ki jih ekonomisti tržijo, pa tudi različnim splošnim orodjem za zagotavljanje kakovosti, ki se uporabljajo v delovnem okolju ekonomistov.

  license: unknown


 • Financiranje proračunskih uporabnikov

  Učbenik obravnava financiranje proračunskih uporabnikov. V prvem poglavju je predstavljena ureditev javnih financ, sledi prikaz financiranja proračunskih uporabnikov in temeljni instrumenti proračuna, ki omogočajo sledljivost in namenskost porabe virov ter primerjave v času in v prostoru. V drugem poglavju je prikazano financiranje, pristop priprave proračuna in vrste proračunskih uporabnikov. Klasifikacije, ki so temeljni instrumenti, na katerih temelji sistem javnih financ in njihov nadzor, so prikazane v tretjem poglavju. V četrtem poglavju je prikazana priprava in izvrševanje proračuna. Prikazana je priprava in uporaba finančnega načrta, ki je podlaga za financiranje iz proračuna, saj se vzpostavlja povezanost med proračunom drţave in finančnim načrtom porabnika. V nadaljevanju so opredeljeni državni, občinski in EU proračun. Zadnje poglavje je namenjeno predstavitvi funkcioniranja in namen vzpostavitve zakladniškega računa v državi.

  license: unknown


 • Uvod v finančne trge in institucije

  S pomočjo gradiva boste spoznali vse elemente finančnega sistema, ki ga mora v globalu poznati ekonomist, da lahko opravlja svoje delo kakovostno in učinkovito. Gradivo povzema celovit pregled delovanja finančnega sistema v Republiki Sloveniji kot sestavnega dela finančnega sistema držav članic evroobmočja. Vsebina je razdeljena na osem poglavij. V prvem poglavju so pojasnjeni pojem in vloga finančnega sistema, naloge, procesi in sestava finančnega sistema. V drugem poglavju so pojasnjene funkcije, elementi in sestava finančnega trga v Sloveniji ter enotni evropski trg finančnih storitev. V tretjem poglavju obravnavamo vrste finančnih institucij v širšem smislu in finančne posrednike, to so banke in drugi finančni posredniki. Pojasnjene so funkcije in osnovna tveganja finančnih posrednikov. V četrtem poglavju so obravnavani finančni instrumenti in predstavljene so osnovne lastnosti najpogostejših finančnih instrumentov. Posebej so predstavljeni instrumenti zavarovanja plačil ter nove oblike zavarovanj. V petem poglavju so pojasnjeni pojem, pomen in funkcija denarja, denarna politika in njeni instrumenti ter vloga in funkcije države oziroma posebej Ministrstva za finance in Banke Slovenije. V šestem poglavju je posebej predstavljen vstop držav v Evropsko monetarno unijo (EMU), predstavljena je denarna politika Evropske centralne banke (ECB) in druge institucije EMU. V sedmem poglavju so pojasnjeni osnovni namen in cilji novega kapitalskega standarda (Basel II) in predstavljeni so trije stebri Basla II, to so minimalne kapitalske zahteve, regulatorni nadzor in tržna disciplina. V zadnjem, osmem poglavju so pojasnjene oblike in načini regulacije finančnega posredništva ter regulacija finančnega trga v Sloveniji in v Evropski uniji.

  license: unknown


 • Računovodstvo za samostojne podjetnike

  Učbenik obravnavava računovodstvo zasebnikov. Sestavljen je iz devetih poglavij, ki si sistematično sledijo – teoretičnim osnovam sledijo praktični zgledi knjiženj, s katerimi se podjetniki vsakodnevno srečujejo. Učbenik z zgledi knjiženj bo koristen pripomoček študentom pri študiju in hkrati dobra podlaga za poglabljanje znanja z računovodskega področja.

  license: unknown


 • Kako v praksi načrtovati in nadzirati poslovne procese?

  license: CC BY-NC-ND


 • Upravljanje poslovnih procesov

  license: CC BY-NC-ND


 • Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja

  license: unknown