Μάθημα που διδάσκεται στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Κύριος στόχος είναι να γίνει επισκόπηση της θεωρίας μέσα από την πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στη διαχείριση έργων Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT project management).

Collaborators to the idea This idea has 6 collaborators


Visibility of the idea The workspace and its content is visible to everyone


Information

You are currently not a member of this idea

Workspace