Μάθημα που διδάσκεται στα πλαίσια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων μέσα από την κατανόηση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΣΠΣ) με χρήση της Ενοποιημένες Γλώσσας Μοντελοποίησης - Unified Modeling Language (UML).

Collaborators to the idea This idea has 24 collaborators


Visibility of the idea The workspace and its content is visible to everyone


Information

You are currently not a member of this idea

Workspace